Międzynarodowe spotkanie projektowe

09.06.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 15 – 16 maja 2017r. odbyło się Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów projektu.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace w projekcie i efekty tych prac. Omówiono zasady finasowania działań w projekcie i sposób ich dokumentowania. Dyskutowano o tym jak uniwersytety mogą pomóc szkołom w doskonaleniu i tworzeniu skutecznych środowisk uczenia się? Jak sprawić, by materiały wypracowane w projekcie były przydatne?

Zdecydowano się pracować nad zrozumieniem przez nauczycieli procesu uczenia się, uczenia się we współpracy, roli motywacji i emocji oraz wybranym przez szkołę kluczowym dla niej obszarem.

Omówiono sposoby oceny projektu i zaplanowano działania na najbliższy okres oraz wizytę partnerską (październik) oraz wizytę studyjną (listopad 2017 w Rydze).

 


Wizyta studyjna nauczycieli ze szkół partnerskich

09.06.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 15 – 19.05.2017 gościliśmy w Krakowie nauczycieli szkół partnerskich, którzy przyjechali na zaplanowaną wizytę studyjną. Koordynatorem merytorycznym działań podczas wizyty byli pracownicy ISP UJ na czele z dr hab. G. Mazurkiewiczem. W programie zaplanowano:

 • omówienie celów wizyty, refleksja dot. osobistych celów nauczycieli, co będziemy obserwować na lekcjach?
 • prezentacje wizytowanych szkół
 • obserwacje lekcji w naszej szkole oraz w drugiej krakowskiej szkole biorącej udział w projekcie (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7).
 • spotkania z uczniami i nauczycielami.
 • dyskusje i refleksje nauczycieli dot. obserwowanych zajęć i wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 • podsumowanie wizyty. Refleksja dot. osiągnięcia osobistych celów wizyty, wpływu na swój rozwój zawodowy.

Ustalono, ze głównym polem obserwacji zajęć będzie skupienie się na emocjach, motywacji i współpracy jakie uczniowie prezentują na zajęciach. Jakie emocje towarzyszą na zajęciach uczniom i nauczycielom prowadzącym? jak je okazują? Co uczniów motywuje do podjęcia aktywności na lekcji? Jak współpracują z innymi uczniami? Jak nauczyciel organizuje/zachęca do współpracy? Itp.

Bardzo ważnym i cennym okazało się spotkanie nauczycieli, na którym dyskutowano o swoich wrażeniach związanych z obserwowanymi lekcjami, przekazywano informację zwrotną nauczycielom prowadzącym obserwowane lekcje, dzielono się refleksjami oraz swoim doświadczeniem i myśleniem na temat roli emocji, motywacji i współpracy w uczeniu się uczniów.

Wszyscy uczestnicy deklarowali zadowolenie i wskazywali wiele pozytywnych efektów wizyty, które pogłębią ich rozumienie procesu uczenia się uczniów.


Prace w ramach projektu.

22.03.2017  |  Małgorzata Szostek

21.03.2017  odbyło się  spotkanie nauczycieli w czasie którego:

 • przedstawiono sprawozdanie z wizyty studyjnej w Walii;
 • dokonano analizy  ćwiczeń „Metafory” i „Puzzle” z warsztatów z dn. 21.02.2017;
 • przeprowadzono ćwiczenie dotyczące oceniania. 

Wizyta studyjna w Walii 5.03-11.03.2017

15.03.2017  |  Małgorzata Szostek

W dniach 5.03 – 11.03.2017 odbyła się pierwsza wizyta studyjna nauczycieli w Walii w ramach projektu Erazmus+ „Kultura uczenia się”. Organizatorami wizyty byli : Cardiff Council; UWTSD; Greenway Primary School; St Joseph’s Secondary School and 6th Form Centre. Wszystkie uczestniczące w projekcie szkoły i uniwersytety oddelegowały po 2 osoby z każdej placówki. Naszą szkołę reprezentowały Marta Lenda i Małgorzata Szostek. Program obejmował wykłady, warsztaty (UWTSD) i wizyty w szkołach Greenway Primary School; St Joseph’s Secondary Schooland and 6th Form Centre. Celem wizyty było zapoznanie uczestników ze sposobami rozwijania wiedzy w zakresie metod oceny jakości świadczonych usług edukacji oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk prowadzących do poprawy jakości nauczania i pracy szkoły. Zdobyte wiadomości i umiejętności są inspiracją do dalszej pracy. Zostaną wykorzystane w planowaniu organizacji procesu kształcenia w szkole, tworzeniu intelektualnych rezultatów projektu np. przewodników, opisów działań, scenariuszy, czy posłużą do opracowania i wdrożenia narzędzi do autoewaluacji.

 


Warsztaty dla nauczycieli

14.03.2017  |  Ryszard Sikora

21 lutego 2017 r nauczyciele szkoły zastanawiali się pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Mazurkiewicza (UJ) nad tym, jak rozumieją pojęcie uczenia się i jakie mają w tym zakresie przekonania. W kilku grupach układano z puzzli opis szkoły wg zagadnień:

1/ Po co szkoła? Co jest celem szkoły?

2/ Czego uczy szkoła? Po co tego uczy?

3/ Jaki program? Kto go tworzy?

4/ Jakie stosuje się metody nauczania? Oceniania?

5/ Jaka jest rola ucznia, nauczyciela, dyrektora?

6/ Jak wyglądają relacje między ludźmi?

7/ Jak wygląda zarządzanie?

Zastanawiano się też nad wynikami rozumienia pojęcia uczenia się określonego przez nauczycieli przy pomocy metafor.

Wynikiem pracy było stwierdzenie, że wszyscy bardzo podobnie postrzegamy naszą szkołę. Cechuje nas różnorodność, ale wizję i priorytety mamy podobne. Działamy  i myślimy o swojej pracy w podobny sposób.


Międzynarodowe spotkanie projektowe.

16.02.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 21 – 23.11.2016r. dyrektor szkoły uczestniczył w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektu „Kultura uczenia się”, które odbyło się w Cardiff (Walia) w Greenway Primary School.

W spotkaniu uczestniczyły osoby decyzyjne wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.

Podczas spotkania omówiono i zaplanowano działania związane z:

 • zarządzaniem projektem oraz jego finansowaniem,
 • sposobami komunikowania się partnerów w projekcie (w tym strony internetowej),
 • pracą nauczycieli w szkołach w najbliższym czasie,
 • tworzeniem intelektualnych rezultatów projektu w postaci przewodników, opisów działań, scenariuszy, analiz, itp.
 • opracowaniem i wdrożeniem narzędzi do autoewaluacji,

Ustalono też szczegółowy harmonogram działań projektowych na rok 2017 w tym terminy wizyt studyjnych i spotkań projektowych w 2017r. Najbliższa wizyta studyjna nauczycieli odbędzie się w Walii w dniach 5 -11.03.2017r, a międzynarodowe spotkanie projektowe w dniach 14 – 17.05.2017 w Krakowie.