Szkolenie nauczycieli

05.03.2018  |  Ryszard Sikora

Na początku marca odbyło się szkolenie nauczycieli „Początek i koniec lekcji a motywacja do uczenia się uczniów”, dzięki któremu nauczyciele poznali wiele sposobów na to by poprzez odpowiednie zaprojektowanie początku i końca lekcji zmotywować uczniów do uczenia się.


Badanie ankietowe uczniów

04.01.2018  |  Ryszard Sikora

W listopadzie uczniowie klas 5 i 6 wypełniali ankietę dot. ich uczenia się. Taką samą ankietę wypełniali uczniowie we wszystkich partnerskich szkołach. Wyniki ankiety pozwoliły na stworzenie raportu, dzięki któremu mogliśmy wyciągnąć wnioski pozwalające nam na lepsze zorganizowanie procesu uczenia się uczniów w naszej szkole.


Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się – warsztat dla nauczycieli

05.12.2017  |  Ryszard Sikora

28.11.2017r. odbył się warsztat dla nauczycieli „Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się uczniów”, którego celem było poznanie roli emocji w procesie uczenia się uczniów oraz strategii związanych z motywacją uczniów do uczenia się, wykorzystanie wiedzy o emocjach dla rozwijania kompetencji nauczycielskich.


Wizyta studyjna nauczycieli na Łotwie

22.11.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 6 – 10.11.2017r. nauczyciele naszej szkoły byli uczestnikami wizyty studyjnej w szkołach partnerskich na Łotwie Gulbenes 2.vidusskola, Lizuma vidusskola oraz Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Podczas wizyty nauczyciele zapoznali się z systemem edukacyjnym Łotwy, dzięki czemu mogli odkryć podobieństwa i różnice między krajami, zobaczyli jak pracują na lekcjach łotewscy nauczyciele, jak szkoły współpracują z lokalnymi społecznościami.


Międzynarodowe spotkanie projektowe

30.10.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 22 – 23.10.2017r. odbyło się w Rydze spotkanie partnerów projektu poświęcone omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją projektu – finansowych, przeprowadzeniu na platformie ankiety dot. uczenia się uczniów i sposobu analizy wyników tej ankiety oraz napisania raportu z tych badań, sposobu realizacji wizyt studyjnych przez nauczycieli (proponuje się metodę action research). Zaplanowano też działania jakie mają wydarzyć się w projekcie w najbliższym czasie: wizyta studyjna nauczycieli na Łotwie, w Walii oraz na Islandii.


Praca nad projektem

21.09.2017  |  Ryszard Sikora

19.09.2017 grupa nauczycieli pracowała nad ustaleniem głównych działań nauczycieli związanych z realizacją projektu. Ustalono, by za priorytetowe przyjąć wykorzystanie emocji i współpracy pomiędzy uczniami dla procesu uczenia się uczniów. Nauczyciele przygotują lekcje i podzielą się swoimi refleksjami i doświadczeniami w tym zakresie. Przygotują też scenariusze zajęć, które staną się produktami projektu.


Międzynarodowe spotkanie projektowe

09.06.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 15 – 16 maja 2017r. odbyło się Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów projektu.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace w projekcie i efekty tych prac. Omówiono zasady finasowania działań w projekcie i sposób ich dokumentowania. Dyskutowano o tym jak uniwersytety mogą pomóc szkołom w doskonaleniu i tworzeniu skutecznych środowisk uczenia się? Jak sprawić, by materiały wypracowane w projekcie były przydatne?

Zdecydowano się pracować nad zrozumieniem przez nauczycieli procesu uczenia się, uczenia się we współpracy, roli motywacji i emocji oraz wybranym przez szkołę kluczowym dla niej obszarem.

Omówiono sposoby oceny projektu i zaplanowano działania na najbliższy okres oraz wizytę partnerską (październik) oraz wizytę studyjną (listopad 2017 w Rydze).

 


Wizyta studyjna nauczycieli ze szkół partnerskich

09.06.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 15 – 19.05.2017 gościliśmy w Krakowie nauczycieli szkół partnerskich, którzy przyjechali na zaplanowaną wizytę studyjną. Koordynatorem merytorycznym działań podczas wizyty byli pracownicy ISP UJ na czele z dr hab. G. Mazurkiewiczem. W programie zaplanowano:

  • omówienie celów wizyty, refleksja dot. osobistych celów nauczycieli, co będziemy obserwować na lekcjach?
  • prezentacje wizytowanych szkół
  • obserwacje lekcji w naszej szkole oraz w drugiej krakowskiej szkole biorącej udział w projekcie (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7).
  • spotkania z uczniami i nauczycielami.
  • dyskusje i refleksje nauczycieli dot. obserwowanych zajęć i wymiana doświadczeń w tym zakresie.
  • podsumowanie wizyty. Refleksja dot. osiągnięcia osobistych celów wizyty, wpływu na swój rozwój zawodowy.

Ustalono, ze głównym polem obserwacji zajęć będzie skupienie się na emocjach, motywacji i współpracy jakie uczniowie prezentują na zajęciach. Jakie emocje towarzyszą na zajęciach uczniom i nauczycielom prowadzącym? jak je okazują? Co uczniów motywuje do podjęcia aktywności na lekcji? Jak współpracują z innymi uczniami? Jak nauczyciel organizuje/zachęca do współpracy? Itp.

Bardzo ważnym i cennym okazało się spotkanie nauczycieli, na którym dyskutowano o swoich wrażeniach związanych z obserwowanymi lekcjami, przekazywano informację zwrotną nauczycielom prowadzącym obserwowane lekcje, dzielono się refleksjami oraz swoim doświadczeniem i myśleniem na temat roli emocji, motywacji i współpracy w uczeniu się uczniów.

Wszyscy uczestnicy deklarowali zadowolenie i wskazywali wiele pozytywnych efektów wizyty, które pogłębią ich rozumienie procesu uczenia się uczniów.


Prace w ramach projektu.

22.03.2017  |  Małgorzata Szostek

21.03.2017  odbyło się  spotkanie nauczycieli w czasie którego:

  • przedstawiono sprawozdanie z wizyty studyjnej w Walii;
  • dokonano analizy  ćwiczeń „Metafory” i „Puzzle” z warsztatów z dn. 21.02.2017;
  • przeprowadzono ćwiczenie dotyczące oceniania. 

Wizyta studyjna w Walii 5.03-11.03.2017

15.03.2017  |  Małgorzata Szostek

W dniach 5.03 – 11.03.2017 odbyła się pierwsza wizyta studyjna nauczycieli w Walii w ramach projektu Erazmus+ „Kultura uczenia się”. Organizatorami wizyty byli : Cardiff Council; UWTSD; Greenway Primary School; St Joseph’s Secondary School and 6th Form Centre. Wszystkie uczestniczące w projekcie szkoły i uniwersytety oddelegowały po 2 osoby z każdej placówki. Naszą szkołę reprezentowały Marta Lenda i Małgorzata Szostek. Program obejmował wykłady, warsztaty (UWTSD) i wizyty w szkołach Greenway Primary School; St Joseph’s Secondary Schooland and 6th Form Centre. Celem wizyty było zapoznanie uczestników ze sposobami rozwijania wiedzy w zakresie metod oceny jakości świadczonych usług edukacji oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk prowadzących do poprawy jakości nauczania i pracy szkoły. Zdobyte wiadomości i umiejętności są inspiracją do dalszej pracy. Zostaną wykorzystane w planowaniu organizacji procesu kształcenia w szkole, tworzeniu intelektualnych rezultatów projektu np. przewodników, opisów działań, scenariuszy, czy posłużą do opracowania i wdrożenia narzędzi do autoewaluacji.

 


1 2