Szkoła twórcza, przyjazna i bezpieczna.

szkola-misjaNaszym celem jest tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój każdego ucznia  ( z uwzględnieniem jego zdolności i możliwości)   w świadomym i samodzielnym zdobywaniu wiedzy w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa na podstawie fundamentalnych zasad moralnych (prawdomówności, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka).

 

Wykwalifikowana, ciągle doskonaląca się kadra nauczycieli, dobra baza szkoły (pracownie, wyposażenie w pomoce naukowe) oraz ustalone programy nauczania dają solidną podstawę do osiągnięcia przez szkołę wysokiego poziomu nauczania.

Za szczególnie ważne uznajemy wychowanie młodego człowieka, dlatego kształtowanie postaw zapisanych w szkolnym programie wychowawczym oraz stałe dążenie do tworzenia atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku, minimalizowanie zagrożeń poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom jest priorytetem w naszych działaniach.

Przygotowując młodego człowieka do życia we współczesnym świecie nie możemy pominąć kształcenia umiejętności komunikowania się w obcym języku. W naszej szkole uczymy języka angielskiego i języka niemieckiego. Staramy się też stwarzać uczniom okazje do praktycznego wykorzystania swoich umiejętności w tym zakresie. W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Wiedniu umożliwiającą wymianę pobytu uczniów oraz bierzemy udział w różnych projektach międzynarodowych.

Poza obowiązkowym programem nauczania oferujemy uczniom szeroki zakres dodatkowych zajęć, w czasie których mogą oni rozwijać swoje zainteresowania, opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz logopedyczną, wyjazdy na „zielone lekcje”.

Chcemy też wykształcić u naszych uczniów potrzebę oraz umiejętność korzystania z dorobku kultury polskiej i światowej z szczególnym uwzględnieniem możliwości, które stwarza Kraków poprzez wyjścia do teatrów i kin, zwiedzanie krakowskich muzeów, poznawanie historii miasta, jego zabytków i tradycji.

dyrektor:  Ryszard Sikora