Regulamin Rady Rodziców w pełnym brzmieniu…

Zasady funkcjonowania Rady Rodziców -wyciąg z regulaminu:

1. O Radzie Rodziców, czyli na jakiej podstawie działa:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §25 Statutu Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie.

Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców uczniów naszej Szkoły a funkcjonuje jako organ społeczny i samorządowy współdziałając z: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Samorządami Uczniowskimi, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły. Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej nr 36, Kraków ul. Mazowiecka 70.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnego.
[źródło: Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 36 w Krakowie]

2. Zarząd Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjnej.
Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy, bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.    Rodzice wybierają ze swego grona „Radę klasową”, która wybiera spośród siebie 1 osobę, jako przedstawiciela w Radzie Rodziców i 1 osobę, jako kandydata do komisji rewizyjnej Rady Rodziców.

Komisja rewizyjna to trzy osobowym organ kontrolny, szczególnie w zakresie zasadności wydatkowania zgromadzonych przez Radę funduszy.

Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danej klasy, zarządza się wybory uzupełniające w tej klasie.

Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady w składzie:

Przewodniczący,
dwóch Zastępców Przewodniczącego,
Skarbnik
Sekretarz
[źródło: Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 36 w Krakowie]

3. Cele, zadania oraz prawa Rady:
Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

Zadania Rady:

pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
współpraca ze środowiskiem lokalnym,
udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole, organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym, podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą,
współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców (z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5-patrz poniżej):

uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, uchwalanie Regulaminu Rady,
opiniowanie:programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły
projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
szkolnego zestawu programów nauczania
szkolnego zestawu podręczników,
przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dodatkowe zajęcia edukacyjne,
podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia i organizacje,
ust. 5 (zastrzeżenie)

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

[źródło: Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 36 w Krakowie]

4. Działalność Finansowa Rady Rodziców
Fundusze Rady Rodziców pochodzą głównie z dobrowolnych składek rodziców, dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych a także dochodów osiągniętych z działalności Rady i są przechowywane na koncie bankowym.

Konto Rady Rodziców:  Bank PKO BP   92 1020 2906 0000 1002 0420 3386

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczane są na wspomaganie działalności edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej, sportowej a także innej aktywności uczniów naszej Szkoły. Jeśli jest to konieczne, część zebranych środków Rada może przeznaczyć na inne cele służące dobru uczniów.

Warto pamiętać, że każdy organ naszej Szkoły może ubiegać się o dofinansowanie z funduszu Rady. Wniosek, odpowiednio uzasadniony trzeba złożyć w formie pisemnej, a Rada taki wniosek rozpatruje i podejmuje decyzję w miarę wolnych funduszy.

WAŻNA INFORMACJA! ZWROTY DO KLAS.

Rada Rodziców przeznacza do dyspozycji rad klasowych część środków w następujących proporcjach:

10% wpłaconej kwoty za wpłatę składki w zadeklarowanej wysokości w terminie do końca października danego roku szkolnego
15% wpłaconej kwoty na książki, jako nagrody na koniec roku szkolnego
20% wpłaconej kwoty na zieloną szkołę lub wycieczkę
15% wpłaconej kwoty jeden raz na trzy lata na remont sali, po weryfikacji potrzeby remontu przez dyrekcję szkoły oraz przy założeniu, że całość składki w zadeklarowanej wysokości została wpłacona w terminie do końca października danego roku szkolnego.
Środki dla rad klasowych wypłacane są w maju danego roku szkolnego.

[źródło: Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 36 w Krakowie]