Regulamin Rady Rodziców w pełnym brzmieniu…

Zasady funkcjonowania Rady Rodziców – wyciąg z Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 36 w Krakowie:

1. O Radzie Rodziców, czyli na jakiej podstawie działa: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §25 Statutu Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie.

Rada Rodziców jest reprezentantem rodziców uczniów naszej Szkoły a funkcjonuje jako organ społeczny i samorządowy współdziałając z: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Samorządami Uczniowskimi, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły. Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej nr 36, Kraków ul. Mazowiecka 70.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnego.

2. Zarząd Rady Rodziców i jej funkcjonowanie. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy, bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu. Rodzice wybierają ze swego grona „Radę klasową”, która wybiera spośród siebie 1 osobę, jako przedstawiciela w Radzie Rodziców. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danej klasy, zarządza się wybory uzupełniające w tej klasie.

Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik Sekretarz

Rada spotyka się na zebraniach organizowanych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Dopuszcza się organizowanie zebrań w formule online. Aby posiedzenie Rady było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady.

Zebrania Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, rodzice uczniów i przedstawiciele organów Szkoły.

3. Cele, zadania oraz kompetencje Rady: Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

Zadania Rady:

– pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły; – współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły; – pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły; – udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły, – współpraca ze środowiskiem lokalnym; – udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole, organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym;

– podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną; – tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą; – współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

– programu wychowawczego Szkoły;

– programu profilaktyki;

– Regulaminu Rady; 2) opiniowanie:

– programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

– projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

– szkolnego zestawu programów nauczania;

– szkolnego zestawu podręczników;

– przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dodatkowe zajęcia edukacyjne;

– podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia i organizacje,

4. Działalność Finansowa Rady Rodziców Fundusze Rady Rodziców pochodzą głównie z dobrowolnych składek rodziców, dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych, a także dochodów osiągniętych z działalności Rady. Dochody są przechowywane na koncie bankowym.

Konto Rady Rodziców: Bank PKO BP 92 1020 2906 0000 1002 0420 3386

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczane są na wspomaganie działalności edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej, sportowej a także innej aktywności uczniów naszej Szkoły. W razie potrzeby Rada Rodziców może część zebranych funduszów przeznaczać na inne cele służące dobru uczniów.

Każdy organ naszej Szkoły może ubiegać się o dofinansowanie z funduszu Rady. Wniosek, odpowiednio uzasadniony trzeba złożyć w formie pisemnej, a Rada taki wniosek rozpatruje i podejmuje decyzję w miarę wolnych funduszy.

Skarbnik przynajmniej raz w roku szkolnym dokonuje oceny zgodności wydatkowania środków Rady Rodziców i przedstawia w tej sprawie sprawozdanie na zebraniu Rady Rodziców najpóźniej do 30 września nowego roku szkolnego.

5. Zwroty do klas

Rada Rodziców przekazuje do dyspozycji rad klasowych 25% od składki wpłaconej przez klasę na konto Rady Rodziców do końca października bieżącego roku szkolnego. Wypłaty realizowane są do końca grudnia bieżącego roku szkolnego.

[źródło: Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 36 w Krakowie]