Angielska Liga Zadaniowa


1 2


flaga_aInnowacyjne nauczanie języka angielskiego

Innowacja „Komunikacja kluczem do zwiększenia motywacji i przełamania barier w nauce języka angielskiego” będzie prowadzona w ramach podziału na grupy i zwiększonej liczby godzin do trzech w klasach II-III oraz podziału na grupy w klasach IV-VI.

Innowacja ta opiera się na wykorzystaniu technik nauczania kładących nacisk na umiejętność komunikowania się. Wiodącymi będą metody aktywizujące oraz wykorzystanie technik multimedialnych.

Podział na grupy przy dodatkowo zwiększonej ilości godzin umożliwia wykorzystanie wyżej wymienionych metod i technik bardziej efektywnie.

W pierwszych etapach nauczania języka angielskiego, gdzie bardzo istotne są ruch, zabawa i nauczanie multisensoryczne, mniejsze grupy dają możliwość przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem tych technik, co w przypadku większych grup jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Taki sposób nauczania prowadzi do rozwijania motywacji uczniów oraz wykształcenia pozytywnego stosunku do nauki języka. Praca w niewielkich grupach stwarza możliwość częstszego posługiwania i komunikowania się w języku obcym. Podział na grupy pozwala nauczycielowi poświęcić więcej czasu na indywidualny kontakt z uczniem (zdolnym i mającym problemy z nauką), ułatwia dostosowanie toku lekcji do wszystkich stylów uczenia się, stałą kontrolę postępów w nauce, niwelowanie ewentualnych błędów i trudności. Jednym z najistotniejszych elementów nauki obcego języka jest komunikacja werbalna, w przypadku klas młodszych – na poziomie „akcja-reakcja,” a w klasach starszych umiejętność prawidłowego formułowania własnych myśli. W konsekwencji wprowadzona innowacja pozwalać będzie na skuteczniejsze utrwalanie słownictwa i wymowy oraz form dialogowych związanych z sytuacjami życia codziennego.

W nauce języka angielskiego istotna jest systematyczność i regularność. Zwiększona liczba godzin umożliwia częstszy kontakt z językiem, stwarza okazję do codziennego utrwalania i zapamiętywania struktur, słów, wyrażeń poprzez różne techniki i metody. Możliwe będzie użycie technik multimedialnych w szerszym zakresie spełniając jednocześnie potrzeby i oczekiwania uczniów. Dzięki posiadanym przez szkołę łączom internetowym uczniowie i nauczyciele mają dostęp do materiałów autentycznych, a dzięki dodatkowym godzinom będzie on w większym stopniu wykorzystany. Skutkiem tego będzie głębsze zapoznanie i obycie z kulturą krajów anglojęzycznych.

Dodatkowy czas można będzie przeznaczyć na rzetelne przygotowanie uczniów do konkursów językowych, tematycznych i kulturowych, co pozwoli im na konfrontowanie swoje wiedzy i umiejętności zarówno w szkole, jak i poza nią, wpływając pozytywnie na motywację i kształtowanie poczucia własnej wartości.

Planowane metody, techniki i formy pracy:

Wszystkie powyższe działania pomogą przygotować uczniów do lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie, co jak wiemy jest nadrzędnym celem edukacji.

Cele:

 • rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym,
 • przełamywanie barier w nauce języka,
 • motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez aktywizujące metody pracy,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka,
 • przygotowanie do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w realnych sytuacjach,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • zapoznanie z kulturą krajów anglojęzycznych,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego

Treści innowacji są rozszerzeniem podstawy programowej kształcenia ogólnego. Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w oparciu o następujące programy nauczania, poszerzona o zakres tematyczny obejmujący podane podręczniki.

Podręczniki:

 • Bugs World 2, 3 wyd. Macmillan
 • New Hot Spot 1, 2 wyd. Macmillan
 • Hot Spot 3 wyd. Macmillan

Metody będą dostosowywane do potrzeb i poziomu uczniów w poszczególnych klasach i grupach poprzez uwzględnianie różnych form, technik, środków dydaktycznych.

 • Metoda audiolingwalna
 • Metoda reagowania całym ciałem
 • Podejście komunikacyjne
 • Piosenki i rymowanki
 • Historyjki
 • Drama
 • Mini projekty
 • Gry i zabawy
 • Techniki multimedialne

Wprowadzenie ciekawych środków dydaktycznych, tablicy interaktywnej, korzystanie z Internetu uatrakcyjni zajęcia i umożliwi uczenie się przez działanie, doprowadzi do umiejętności dialogu i dyskusji w obcym języku. Ponadto wykorzystanie technologii komputerowej przyczyni się do zwiększenia, jakości prowadzonych zajęć
Dzięki dodatkowym godzinom uczniowie będą mieć możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, także autentycznych. Aby osiągnąć zamierzone cele uczniowie będą pracować indywidualnie, w grupach i parach.

Ewaluacja innowacji zostanie przeprowadzona poprzez:

 • bieżąca obserwacja aktywności i postępów uczniów na zajęciach,
 • rozmowy z uczniami,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace projektowe.

Autorzy innowacji:

Jolanta Zwinczak – nauczyciel dyplomowany języka anielskiego

Monika Popiela – nauczyciel mianowany języka angielskiego

Marta Lenda – nauczyciel kontraktowy języka angielskiego