Kultura uczenia się

Culture of learning


aktualności materiały current affairs products

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Polski, Walii. Łotwy i Islandii przy wsparciu naukowców Zakładu Zarządzania w Edukacji Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Walijskiego w Cardiff oraz Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. Realizację projektu koordynuje Samorząd Miasta Cardiff.

It is the project financed by funds from EU within Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices.

The teachers from Polish, Welsh, Latvian and Icelandic schools take part  in this program with the support from the researchers from the Department of Education Management of the Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University, the University of Wales in Cardiff and the University of Latvia in Riga. The implementation of the project is coordinated by the Cardiff Council.

 

Szczegółowy skład instytucji realizujących projekt:

The detailed composition of the institutions implementing the project:

 

Instytucja / Institution

Miasto / City

Kraj / Country

Cardiff Council

Cardiff

Wielka Brytania (Walia)
Great Britain (Wales)

Greenway Primary School

Cardiff

Wielka Brytania (Walia)
Great Britain (Wales)

St. Joseph’s Comprehensive School

Port Talbot

Wielka Brytania (Walia)
Great Britain (Wales)

Szkoła Podstawowa nr 36

Kraków/Cracow

Polska / Poland

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

Kraków/Cracow

Polska / Poland

Aslandsskoli

Hafnarfjordur

Islandia / Iceland

Gulbenes 2.vidusskola

Gulbene

Łotwa / Latvia

Lizuma vidusskola

Lizums

Łotwa / Latvia

Uniwersytet Jagielloński
Jagiellonian University

Kraków/Cracow

Polska / Poland

University Of Wales Trinity Saint David Royal Charter

Cardiff

Wielka Brytania (Walia)
Great Britain (Wales)

Latvijas Universitate

Ryga / Riga

Łotwa / Latvia

 

Głównym celem projektu jest tworzenie środowiska uczenia się uczniów poprzez wzmocnienie profesjonalizmu nauczycieli oraz organizację procesu kształcenia w szkole w sposób, który będzie pomagał im skutecznie się uczyć.

Nauczyciele, dzięki współpracy na szczeblu międzynarodowym będą wspólnie rozwijać i udostępniać innowacyjne podejścia do kwestii rozwijania wysokiej jakości nauczania i wspierania nabywania przez uczniów umiejętności potrzebnych w 21 wieku.

The main purpose of this project is to create a learning environment for students through enhancing teachers’ professionalism and through organizing educational process at school in such a way that helps students learn effectively.

The teachers, thanks to the international cooperation will together develop and provide innovative approaches to high quality teaching and support acquiring by students skills which are necessary in the 21st century.