Decyzje na początek roku szkolnego

12.09.2017  |  Violetta Wilk

Pierwsze po wakacjach zebranie RR oscylowało wokół spraw początkowo-rocznych. Pan Dyrektor przekazał nam kilka ważnych informacji oraz podjęte zostały pierwsze uchwały.

 1. Zmiany wprowadzone do statutu szkoły:
  1. zmiany formalne związane z przekształceniem szkoły z 6-letniej na 8-letnią
  2. ustalenie stałej długości trwania obu semestrów – pierwszy semestr będzie się kończył, niezależnie od terminu rozpoczęcia ferii zimowych, w drugim tygodniu stycznia.
  3. zapisanie w statucie informacji o obowiązującym stroju szkolnym:
   • mundurki jako strój „roboczy, codzienny”
   • strój biało-granatowy jako odświętny, na uroczystości
 2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny
  1. projekt Programu przygotowała Rada Pedagogiczna, a zatwierdzić ma Rada Rodziców
  2. ze względu na konieczność dokładnego zapoznania się z Programem, głosowanie nad jego przyjęciem zostało przełożone na kolejne zebranie RR
  3. z projektem Programu można się zapoznać tutaj
 3. Zatwierdzenie dni wolnych od zajęć dydaktycznych – Uchwała nr 1
  1. 30.04. (pon), 2.05. (śr), 4.05. (pt), 1.06. (piątek po Bożym Ciele)
  2. we wszystkie 4 dni wolne od zajęć dydaktycznych będzie funkcjonowała świetlica
  3. uchwała przyjęta jednogłośnie
 4. Plan lekcji i podręczniki
  1. w związku z reformą szkolnictwa w szkole jest obecnie 20 oddziałów (zamiast dotychczasowych 18)
  2. plan lekcji udało się ułożyć na jedną zmianę, choć część klas kończy w niektóre dni zajęcia o 16:15
  3. nie wszystkie podręczniki dotarły na czas do szkoły, co jest związane z późną decyzją MEN o dopuszczenie do nauczania niektórych wybranych przez nauczycieli podręczników. W połowie września powinny już być wszystkie brakujące książki
  4. na wyposażenie pracowni fizycznej/chemicznej czekamy do października / listopada. Opóźnienie jest związane z długim oczekiwaniem na pieniądze przeznaczone na ten cel.
 5. Przeznaczenie 1000 zł na potrzeby biblioteki – Uchwała nr 2
  1. ze względu na nową listę lektur obowiązującą w klasach siódmych jest potrzeba uzupełnienia księgozbioru
  2. uchwała przyjęta jednogłośnie
 6. Wybór szkolnego ubezpieczenia NNW – Uchwała nr 3
  1. grupowe ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne
  2. większością głosów na Ubezpieczyciela została wybrana firma InterRisk (7 za, 2 przeciw, 8 wstrzymujących się)
   • Suma Ubezpieczenia 12 000 zł
   • Składka podstawowa 21 zł
   • Składka dla uprawiających sport 27,10 zł
   • szczegóły dotyczące ubezpieczenia (w tym również Ogólne Warunki Ubezpieczenia) dostępne na stronie www.interrisk.pl
 7. Rozliczenie wpływów i wydatków za poprzedni rok szkolny
  1. szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione na kolejnym zebraniu
  2. wstępne rozliczenie wykazuje kwotę ok. 3000 zł, jako kwotę „na start” w nowym roku szkolnym
 8. Składka na RR w roku 2017/2018
  1. składka na RR jest dobrowolna, ale zalecana, gdyż są to pieniądze przeznaczane na potrzeby uczniów
  2. składka pozostaje na tym samym poziomie co rok wcześniej i wynosi 80 zł / rok / rodzinę (w przypadku rodzeństwa, kwota jest dzielona pomiędzy poszczególne klasy)
  3. 80 zł jest kwotą zalecaną, ale można przeznaczyć więcej lub mniej, w zależności od „zasobności portfela”
  4. każda klasa w maju otrzymuje zwrot wpłaconych składek według określonych procentów (patrz Regulamin RR)
 9. Następne zebranie – 25.09.2017, o godz. 17:30
1 2 3