Konkurs – Słownik dla Babci i Dziadka

29.01.2018 |  Sylwia Kondek

 

Cele Konkursu:

 • budowanie więzi międzypokoleniowych,
 • rozbudzenie zainteresowania językiem polskim, slangiem młodzieżowym,
 • rozwijanie wrażliwości u młodych Autorów.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

 • Konkurs jest adresowany do Uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie.
 • Uczestnik Konkursu przygotowuje Słownik dla Babci Dziadka (minimalna liczba haseł: 15), który będzie zawierał słowa charakterystyczne dla języka, którym posługuje się współczesna młodzież (a które niekoniecznie są znane osobom starszym). Oprócz wyszczególnienia danego słowa, konieczne jest stworzenie własnej definicji (opcjonalnie – przykłady użycia wyrazu w zdaniu). Praca może zostać przygotowana odręcznie lub na komputerze. Uczestnik Konkursu może dodatkowo wykonać ilustracje do danego hasła słownikowego. Hasła powinny zostać uporządkowane według kolejności alfabetycznej.

Kryteria oceny pracy:

– samodzielność,

– kreatywność,

– poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowa (przy tworzeniu definicji słownikowych),

– estetyka pracy.

Termin i miejsce składania prac

 Prace należy oddać do 01.03.2018r. (czwartek po feriach zimowych) – przekazać je bezpośrednio do Organizatora Konkursu (Sylwia Kondek) lub do Wychowawcy klasy.

Jury Konkursu

Prace Konkursowe sprawdzi i oceni Jury powołane przez Organizatora (poloniści uczący w SP 36 w Krakowie).

Wyłanianie zwycięzcy  

 • Jury podejmie decyzję większością głosów.
 • Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce). Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy Uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 15.03.2018r. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły.
 • Od decyzji Jury nie ma odwołania.

Postanowienia końcowe

 • Oddając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na umieszczenie zdjęcia pracy na stronie Szkoły oraz na udostępnienie pracy w celu zorganizowania wystawy w Szkolnej Bibliotece.
 • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego regulamin.
 • Prace nie będą zwracane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Organizator Konkursu

Sylwia Kondek