Aktualności


Wizyta uczniów austriackich w naszej szkole

19.05.2017  |  Małgorzata Leniartek

W dniach od 15.05 do 19.05.2017 r. gościliśmy u nas uczniów z partnerskiej szkoły z Wiednia, z którą współpracujemy  już ponad 20 lat. Przyjaciele z Austrii zwiedzili nasze miasto, wzięli udział we wspólnych lekcjach i zajęciach sportowych, bawili się na szkolnej dyskotece, zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce oraz wybrali się wraz z polskimi kolegami na wycieczkę do Zakopanego.  Oferta turystyczna Krakowa i okolic a przede wszystkim przyjazne i sympatyczne kontakty z polskimi rówieśnikami dostarczyły im przyjemnych i niezapomnianych wrażeń, zaś nasi uczniowie mieli okazję kolejny raz sprawdzić swoje możliwości komunikowania się w języku obcym. 

1 2 3


flaga_nInnowacyjne nauczanie języka niemieckiego

Nauczanie języków obcych jest jednym z ważnych aspektów edukacji w polskiej szkole, gdyż wiąże się z możliwością aktywnego udziału absolwentów w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym Polski, Europy i świata, z możliwością kontynuacji nauki w krajach Unii Europejskiej oraz udanego funkcjonowania na rynku pracy. Zagadnienie to jest także przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej.

W naszej szkole nauczanie języka niemieckiego ma wieloletnią tradycję. Od 1992 roku za zgodą władz oświatowych w SP 36 realizowany był program nauczania języka niemieckiego jako wiodącego języka obcego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Dzięki temu absolwenci naszej szkoły chętnie kontynuowali naukę w klasach z poszerzonym programem nauczania języka niemieckiego (DSD). Już w szkole podstawowej bowiem można wytworzyć u dziecka motywację do nauki języka obcego, a osiągnięty na tym etapie sukces daje podstawę do dalszej nauki. Długoletnie doświadczenie w nauczaniu pokazuje, że realizując jedynie podstawę programową za pomocą konwencjonalnych metod pracy uzyskać można efekt zaledwie biernej znajomości języka. Dlatego też chcemy położyć nacisk na nowatorski sposób prowadzenia lekcji i nowoczesne metodyczne rozwiązania programowe, które mają na celu praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych. Wszystkie zaplanowane przez nas działania mają służyć podnoszeniu jakości pracy szkoły, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców oraz zapotrzebowaniu społecznemu na ludzi wykształconych, otwartych na świat, biegle władających językami obcymi.

Celem nadrzędnym naszej innowacji jest zwrócenie uwagi na konieczność opanowania drugiego języka obcego (w dobie powszechności jęz. angielskiego) a w naszym przypadku języka niemieckiego ze względu na bliskie sąsiedztwo krajów niemieckojęzycznych.

Program nasz ma na celu:

 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się (rozumienie i mówienie)
 • umiejętność reagowania w określonych sytuacjach językowych (akcja – reakcja)
 • przełamanie bariery językowej towarzyszącej bezpośrednim kontaktom
 • umożliwienie poznania tradycji, kultury i realiów życia codziennego krajów obszaru jęz. niemieckiego
 • kształcenie postawy otwartości i tolerancji dla różnorodności kulturowej innych narodów
 • uzyskanie certyfikatu Instytutu Goethego potwierdzającego umiejętności skutecznego używania języka niemieckiego (FIT 1, FIT 2)

Opis działań innowacyjnych:

 • wprowadzenie obowiązkowej nauki języka niemieckiego w klasach IV – VI jako drugiego języka obcego
 • stosowanie nowoczesnych metod aktywizujących ucznia
 • użycie różnorodnych metod komunikacyjnych
 • praca metodą sensoryczną
 • wykorzystywanie środków multimedialnych
 • praca z uczniami metodą projektu
 • wykorzystanie różnych form prezentacji artystycznych (przedstawienia teatralne, występy wokalne)
 • współpraca z ośrodkami kultury, m.in. Goethe Institut, Österreich Institut
 • dokumentowanie procesu uczenia się (portfolio językowe)
 • organizowanie konkursów językowych
 • coroczne tygodniowe pobyty uczniów w Wiedniu, współpraca ze szkołą partnerską Program innowacyjny będzie realizowany w klasach IV – VI.

Wybrane podręczniki to: „und so weiter” Lucyny Zastąpiło, Ewy Krawczyk i Marty Kozubskiej, Wydawnictwo Szkolne PWN oraz „Punkt” Anny Potapowicz, WSiP.

Pomocne będą też inne środki dydaktyczne, takie jak: gry dydaktyczne, gry interaktywne,
program multimedialny TASK MAGIC CREATE, zasób wybranych stron internetowych, słuchowiska i filmy, autentyczne materiały użytkowe typu: bilety wstępu, ogłoszenia, foldery, ulotki promocyjne itp.